emblema sigla_ETTI stema
ETTI înseamnă:

 • aproximativ 1000 de studenţi (licenţă, masterat, doctorat)
 • peste 60 de cadre didactice
 • 3 specializări: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii / Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii /Electronică aplicată.
 • 4 departamente: Telecomunicaţii / Bazele Electronicii / Electronică Aplicată şi Sisteme Inteligente / Matematică şi Informatică.

Știai că: În primii 2 ani cursurile sunt comune, specializările încep în anul 3!
Scurt istoric:

 • Universitatea Tehnică din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ ingineresc din România
 • Universitatea Tehnică a fost înfiinţată în 1937, însă originile sale pornesc de la 1813
 • Departamentul de Electronică a fost înfiinţat în 1971, ca specializare în cadrul Facultăţii de Electrotehnică

thumb_320__master-image

Specializarea Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Urmăreşte studiul proiectării, exploatării și întreținerii reţelelor de comunicaţii fixe şi mobile, precum și a tehnologiilor de prelucrare a semnalelor (voce, date, text, imagini). Aceasta răspunde cerinţelor societăţii privind comunicaţiile rapide, HDTV, informaţii online, transmisii de voce şi video prin Internet, comerţ electronic, tranzacţii financiar-bancare online.
Specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii oferă și un program de studii de licență  cu predare în limba engleză. În acest caz, candidaţii vor susţine o probă de competenţă lingvistică la limba engleză, notată cu admis/respins. Comisia de admitere poate declara admişi la testul de limba engleză candidaţii care prezintă certificate (în original şi copie) prin care dovedesc ca au trecut teste recunoscute internaţional (TOEFL, CAMBRIDGE sau IELTS) sau au obţinut nivelul B2 sau B1 la fiecare competenţă la testul de competenţe lingvistice la limba engleză din cadrul examenului de bacalaureat.
Direcții prioritare:

 • radiocomunicaţii si  sisteme şi reţele de comunicaţii

Oferta educaţională:

 • discipline fundamentale: introducere în comunicaţii, reţele de calculatoare şi sisteme de operare, prelucrarea digitală a semnalelor, televiziune, tehnica microundelor, microcontrolere
 • discipline de specialitate: bazele radiocomunicaţiilor, sisteme de comunicaţii, comunicaţii mobile, radioreceptoare şi radio-emiţătoare, comunicaţii optice, centrale telefonice

Știai că: Planul de învățământ a fost conceput folosind drept model programe de la universități de elită, cu specializări asemănătoare!  
Baza materială:

 • 12 laboratoare de specialitate, dotate cu tehnică de calcul, software şi aparatură modernă
 • amfiteatre dotate cu proiectoare şi echipamente audio
 • reţele de calculatoare cu acces rapid la Internet
 • materiale didactice tipărite şi în format electronic

Competenţe:

 • modelarea, proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi întreţinerea: sistemelor de comunicaţii (radio, microunde, fibră optică), reţelelor de radiodifuziune şi comunicaţii mobile, reţelelor locale şi de arie largă pentru acces la Internet
 • prelucrarea semnalelor multimedia (voce, date, text, imagini)
 • proiectarea de sisteme demodulaţie, criptare, compresie
 • ingineria traficului în reţele de comunicaţii
 • dezvoltarea de aplicaţii software pentru comunicaţii, folosind tehnologii web şi multimedia

dq6270315

Specializarea Electronică aplicată

Urmăreşte să pregătească ingineri electronişti capabili să proiecteze şi să întreţină echipamente electronice industriale dintre cele mai diverse. Disciplinele predate vizează domenii precum electronica industrială, electronica medicală, electronica auto. O atenţie specială este acordată aplicaţiilor cu microcontrolere şi procesoare de semnal, precum şi tehnicilor de proiectare asistată de calculator.
Oferta educaţională:

 • discipline fundamentale: circuite integrate digitale, semnale, circuite şi sisteme, aparate electronice de măsură şi control, televiziune, circuite logice programabile
 • discipline de specialitate: electronică industrială, electronică şi informatică medicală, electronică auto, automate programabile, microcontrolere, sisteme de achiziţie a datelor

Știai că: Studenții acestei specializări au obținut numeroase premii la competițiile organizate de către companii de profil !
Competenţe:

 • proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi întreţinerea: echipamentelor industriale care operează la tensiuni şi curenţi mari (convertoare şi redresoare de putere, motoare, echipamente de automatizare)
 • proiectarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor care prelucrează semnale biomedicale
 • proiectarea de sisteme specifice electronicii auto
 • programarea aplicaţiilor care utilizează microcontrolere

Baza materială:

 • 6 laboratoare de specialitate, dotate cu echipamente, software şi aparatură modernă
 • suport pentru activităţi extraşcolare (concursuri studenţeşti)
 • numeroase sisteme de dezvoltare cu μP şi μC
 • materiale didactice tipărite şi în format electronic

drone-nyamuk

Specializarea Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

Urmăreşte instruirea studenţilor în proiectarea circuitelor integrate pe scară largă (VLSI), analogice şi digitale. Sunt vizate atât aspecte de proiectare cât şi cele de implementare, cu accent pe detalii specifice tehnologiilor CMOS, bipolar şi BiCMOS, descriere hardware, trasare de layout, încapsulare, testare.
Oferta educaţională:

 • discipline fundamentale: modelarea componentelor electronice, semnale, circuite şi sisteme, aparate electronice de măsură şi control, circuite logice programabile
 • discipline de specialitate: bazele tehnologice ale microelectronicii, circuite integrate analogice, circuite integrate digitale, limbaje de descriere hardware

Știai că: Studenții acestei specializări au obținut numeroase premii la concursurile profesionale studențești !  
Baza materială:

 • 4 laboratoare de specialitate, dotate cu tehnică de calcul şi instrumente de proiectare a circuitelor integrate
 • suport pentru activităţi extraşcolare (concursuri studenţeşti)
 • practică la firme de profil
 • materiale didactice tipărite şi în format electronic

Competenţe:

 • proiectarea, implementarea şi testarea circuitelor integrate analogice şi digitale
 • prelucrarea analogică şi digitală a semnalelor
 • proiectarea unor sisteme de achiziţie de date
 • proiectarea aplicaţiilor care folosesc procesoare de semnal şi circuite programabile (FPGA)
 • dezvoltarea de aplicaţii software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind microcontrolere

Portrait of a study group

Admitere 2015

Procedura de admitere este de tip CONCURS DE DOSARE. Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:
MA = 0.25*MB + 0.75*NB_Mat/Fiz/Info , unde:
MB: media obţinută la examenul de bacalaureat
NB_Mat/Fiz/Info: media obţinută la proba de matematică SAU fizică SAU informatică la examenul de bacalaureat
Pentru anul universitar 2015 – 2016 au fost alocate 240 de locuri pentru licență, forma buget.
Admiterea se face pe bază de opțiuni, în ordinea mediilor de admitere, în limita locurilor disponibile pentru fiecare formă de finanțare.
Burse, cazare

 • se acordă burse de studiu (în cuantum dependent de media obţinută la examene), burse de merit şi burse sociale
 • un număr de burse sunt oferite de către companii de profil
 • pot fi efectuate stagii de studiu la universităţi din străinătate
 • pot fi efectuate stagii de practică la companii de profil, atât în timpul anului şcolar, cât şi în vacanţe (acestea din urmă sunt plătite de către firme)
 • cazare în campusul universitar “Tudor Vladimirescu”

Știai că: Toți studenții din anul I au asigurate locuri de cazare !
Perspective la finalizarea studiilor

 • angajarea la firme de profil, facilitată de:
  • proiecte de diplomă cu teme sugerate de către firme
  • stagii de practică desfăşurate la sediul firmei
  • rezultate remarcabile la concursurile studenţeşti
 • continuarea studiilor prin programe de masterat
 • înscrierea la Şcoala Doctorală (după masterat)
 • servicii, exploatare, dezvoltare pentru marii operatori din
 • domeniul telecomunicaţiilor (Orange, Vodafone, Cosmote, Romtelecom)
 • proiectarea de echipamente şi aplicaţii software pentru comunicaţii (Lucent-Alcatel, Infineon, ITC Networks, Alvarion)
 • administrarea reţelelor de comunicaţii şi a bazelor de date
 • proiectare de circuite şi sisteme electronice folosind micro-controlere şi procesoare de semnal (Continental, Siemens)
 • proiectarea circuitelor integrate analogice şi digitale (Infineon, Microchip)
 • exploatarea şi întreţinerea echipamentelor medicale
 • dezvoltarea aplicaţiilor pentru electronica auto
 • instalarea şi operarea sistemelor de securitate
 • exploatarea şi întreţinerea echipamentelor audio şi video, sonorizare, TV satelit şi cablu
 • dezvoltarea aplicaţiilor web şi multimedia

Știai că: Unele firme de prestigiu organizează concursuri de specialitate și acordă burse de studiu (Continental, Ericsson, Infineon, Microchip)!
De asemenea multe firme de profil trimit reprezentanți la susținerea proiectelor de diplomă și organizează interviuri de angajare!

Activităţi studenţeşti

 • organizaţii studenţeşti (Liga Studenţilor Electronişti, BEST)
 • activităţi extraşcolare (Clubul de microcontrolere)
 • concursuri de specialitate
 • şcoli de vară, schimburi de experienţă
 • activităţi culturale şi sportive

Întrebări?

Telefon: 0232 270041 (secretariat)
E-mail:    decanat@etti.tuiasi.ro
Website:     www.etti.tuiasi.ro
Facebook:  facebook/etti

Author

Scrie un comentariu